ETISKA REGLER

FÖR YRKESFÖRBUNDET MASSÖRERNA

Som massör och massageterapeut arbetar man med att hjälpa människor och ge vård vilket är en ansvarsfull uppgift. En yrkesmassör som är medlem i Massörerna, förbinder sig att iaktta följande etiska regler och att inte delta i verksamhet där hen inte kan handla efter dessa.

Massören och patienternas integritet:

 • Massören uppfattar, förstår och respekterar patienternas behov av integritet. Massören ska respektera patientens integritet så att hen inte inkräktar på hens rätt att bestämma över sig själv.
 • Massören särbehandlar inte patienterna beroende på samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella läggning.
 • Massören har tystnadsplikt och respekterar förtroenden. Massören tar emot ett förtroende som ska förvaltas och respekteras och hens främsta mål ska vara patientens hälsa och välbefinnande.

Massören och massage:

 • Massören inser sitt ansvar i arbetet med patienterna.
 • Massören arbetar alltid för patienten.
 • Massören utövar endast de terapiformer som hen har relevant utbildning i.
 • Massören rekommenderar annan behandling när patienterna så behöver t.ex. till hälso- och sjukvården.
 • Massören genomför endast motiverade undersökningar.
 • Massören ger inte behandlingar som patienten inte behöver eller inte vill ha.

Massören och samhället:

 • Massören uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter.
 • Massören är insatt i de lagar och avtal som berör verksamheten.
 • Massören med eget företag följer god företagssed.
 • Massören är seriös i sin prissättning.
 • Massören marknadsför sig sakligt och korrekt.)

ETISKA REGLER FÖR DIPLOMERADE KINESIOLOGER

Förutom de etiska reglerna från Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har Svenska Kinesiologiskolan ett tillägg för alla de elever som utbildar sig på skolan, både för nybörjare på helgkurserna och för vår längre yrkesutbildning, för alla som studerar eller har studerat vid Svenska Kinesiologiskolan.

1.Kinesiologi är ett komplement till vanlig sjukvård, inte ett alternativ.

2.En kinesiolog behandlar inga sjukdomar.

3.En kinesiolog avser genom sin behandling att påverka symptom från nedsatt funktion.

4.En kinesiolog arbetar först och främst med hälsovård och friskvård.

5.En kinesiolog använder aldrig muskeltestning för att ställa medicinska diagnoser eller för att göra några former av medicinska utlåtanden.

6.En kinesiolog kan aldrig ändra på en läkares ordination. I medicinska patientfall bör alltid samarbete ske med berörd läkare.

7.En kinesiolog vet att muskeltestning oftast är ett subjektivt arbetsredskap, där två olika utövare kan komma till olika slutsatser och resultat.

8.En kinesiolog låter aldrig påskina att muskeltestning skulle vara ett objektivt sätt att få information från kroppen.

9.En kinesiolog använder muskeltestningen för att underlätta sitt eget val av optimal behandling.

10.En kinesiolog använder aldrig muskeltestning för att påverka någon att ta vissa former av mentala eller själsliga beslut.

11.En kinesiolog använder aldrig muskeltestning för att försöka påstå eller bevisa något som inte redan är känt eller för att försöka pådyvla någon sin uppfattning eller åsikt.

12.En kinesiolog gör alltid sitt bästa att inspirera människor att komma till egna slutsatser och inspirerar till egenvård och ansvarstagande.

[Källa och referens: http://www.kinesiologi.se/etik.asp]