ETISKA REGLER

Etiska regler för Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, www.kroppsterapeuterna.se och Svenska Kinesiologiskolan, www.kinesiolog.se.

De flesta av Svenska Kinesiologiskolans elever är under och efter sin yrkesutbildning till kinesiolog medlemmar i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. Kroppsterapeuterna är ett ideellt yrkesförbund som organiserar massörer, zonterapeuter, kinesiologer, akupressörer, aromaterapeuter, shiatsuterapeuter och spaterapeuter.

Förbundets medlemmar är välutbildade, följer branschens etiska regler och innehar en patient- och ansvarsförsäkring. De drygt 4000 medlemmarna utför årligen cirka tre miljoner behandlingar. När man som kinesiolog och terapeut arbetar med och behandlar andra människor är det oerhört viktigt att man följer grundläggande etiska regler (som egentligen borde vara fullständigt självklara).

Följande etiska regler gäller för alla medlemmar i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

ETISKA REGLER FÖR KROPPSTERAPEUTER

Den som arbetar med ett yrke där man ger människor vård och hjälp har en ansvarsfull uppgift.

Det krävs goda kunskaper och en vilja att följa de etiska riktlinjer som har varit normgivande sedan långt tillbaks i tiden.

En yrkesverksam kroppsterapeut som är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, förbinder sig att iaktta följande etiska regler och att inte delta i verksamhet där han/hon saknar frihet att handla efter dessa.

•Terapeuten ska i sin gärning låta sig ledas av människokärlekens och hederns bud och hans främsta mål ska vara patientens hälsa.

•Terapeutens förhållande till sin patient får inte påverkas av livsåskådning, nationalitet, politisk åsikt, eller samhällsställning.

•Terapeuten får inte göra sin auktoritet gällande så att han inkräktar på patientens rätt att bestämma över sig själv.

•Terapeuten ska iaktta tystlåtenhet om varje patient som rådfrågar honom eller kommer under hans vård, såvida inte patientens väl äventyras här.

•Terapeuten får inte låta sig påverkas av otillbörlig förvärvsbegär. Han ska utföra endast den undersökning som han finner berättigad. Han ska anpassa sitt arvode till prestationens art och omfattning.

•Terapeutens marknadsföring ska vara vederhäftig och till innehåll saklig och korrekt. Den får varken till form eller innehåll vara sådan att den kan misskreditera andra terapeuter.

•Terapeuten får inte framställa sig som skickligare än sina kollegor. [Källa och referens: http://www.kroppsterapeuterna.se/bli_medlem/etik.html]

Svenska Kinesiologiskolanwww.Kinesiologi.se Svenska Institutet för Kinesiologisk Medicin (IKM)www.Medi.se Gästrikegatan 11, SE-113 62 Stockholminfo@medi.setel: 08-5454 0660,fax: 08-34 05 06Svenska Kinesiologiskolan Svenska Institutet för Kinesiologisk Medicin (IKM)

ETISKA REGLER FÖR DIPLOMERADE KINESIOLOGER

Förutom de etiska reglerna från Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har Svenska Kinesiologiskolan ett tillägg för alla de elever som utbildar sig på skolan, både för nybörjare på helgkurserna och för vår längre yrkesutbildning, för alla som studerar eller har studerat vid Svenska Kinesiologiskolan.

1.Kinesiologi är ett komplement till vanlig sjukvård, inte ett alternativ.

2.En kinesiolog behandlar inga sjukdomar.

3.En kinesiolog avser genom sin behandling att påverka symptom från nedsatt funktion.

4.En kinesiolog arbetar först och främst med hälsovård och friskvård.

5.En kinesiolog använder aldrig muskeltestning för att ställa medicinska diagnoser eller för att göra några former av medicinska utlåtanden.

6.En kinesiolog kan aldrig ändra på en läkares ordination. I medicinska patientfall bör alltid samarbete ske med berörd läkare.

7.En kinesiolog vet att muskeltestning oftast är ett subjektivt arbetsredskap, där två olika utövare kan komma till olika slutsatser och resultat.

8.En kinesiolog låter aldrig påskina att muskeltestning skulle vara ett objektivt sätt att få information från kroppen.

9.En kinesiolog använder muskeltestningen för att underlätta sitt eget val av optimal behandling.

10.En kinesiolog använder aldrig muskeltestning för att påverka någon att ta vissa former av mentala eller själsliga beslut.

11.En kinesiolog använder aldrig muskeltestning för att försöka påstå eller bevisa något som inte redan är känt eller för att försöka pådyvla någon sin uppfattning eller åsikt.

12.En kinesiolog gör alltid sitt bästa att inspirera människor att komma till egna slutsatser och inspirerar till egenvård och ansvarstagande.

[Källa och referens: http://www.kinesiologi.se/etik.asp]